Regulamin

  

 

 REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM SEKCJI WĘDKARSKIEJ PZW DZIAŁAJĄCEJ PRZY KLA Sp. z o.o. W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA PANIEŃSKA

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

 

  1. DOZWOLONE METODY POŁOWU

 1. Metoda gruntowo – spławikowa

1.1.Łowienie ryb metodą gruntowo – spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.Zabrania sie używania proteiny i łudek zanętowych

1.2.Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących łowiąc z brzegu – 5 m,

2. Metoda spinningowa

2.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną

w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.

2.2.Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a) łowiąc z brzegu – 10 m,

2.3. Zabrania się połowu metodą spinningową brodząc i z łodzi.

3. Metoda trolingowa

3.1.Łowienie ryb metodą trolingową  jest całkowicie zabronione.

4. Metoda muchowa

4.1.Łowienie ryb metoda muchową jest całkowicie  zabronione

5. Metoda podlodowa

5.1.Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną – inną niż mormyszka – dozwolone jest na jedną wędkę, i w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę również  na jedną wędkę. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

5.2.Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

5.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

5.4.Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

5.5.Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących i szczególną ostrożność przy wchodzeniu na zamarznięty akwen.

5.6.Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.

6. Zabrania się połowu z łodzi i pontonów.

II. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

1.1. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

– karp do 35 cm

– lin do 30 cm,

– okoń do 20 cm

– sandacz do 50 cm,

– sum bez okresu ochronnego i wymiaru

– szczupak do 50 cm,

– węgorz do 40 cm,

– wzdręga do 15 cm.

- amur do 50 cm.

1.2. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

– szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia,

– węgorz – od 15 czerwca do 15 lipca.

– sum – bez okresu ochronnego

– sandacz – od 1 stycznia do 31 maja.

2. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

3. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska:

3.1.W ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) max 8szt.

3.2.W ciągu doby (w godz. 0.00 – 24.00):

– karp-amur 2szt.

-  szczupak-węgorz 3szt.

– lin 3 szt.

3.3. Łączna liczba złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 3 szt. w ciągu doby.

3.4. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 3 kg w ciągu doby.

3.5. Zarząd Sekcji Wędkarskiej w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.

IV. ZAWODY WĘDKARSKIE

1. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich

1.1.Podczas zawodów wędkarskich obowiązują poniższe zasady:

a) metoda spławikowa na jedną wędkę

b) dowolna przynęta naturalna plus kulki proteinowe

c) powrót ryb do zbiornika wodnego po zważeniu przez skład sędziowski

1.2.Czas trwania zawodów

a) czas trwania zawodów 6h.(zbiórka 5.00, omówienie zasad i warunków połowów, losowanie stanowisk, rozejście się na stanowiska).

Po rozlokowaniu się na stanowiskach pojazdy należy odstawić w miejsce wyznaczone przez organizatora zawodów.

b) 5.45 sygnał dźwiękowy zezwalający na zanęcanie

c) 6.00 sygnał dźwiękowy zezwalający na rozpoczęcie wędkowania

d) 11.45 sygnał dźwiękowy informujący o kwadransie do zakończenia zawodów

e) 12.00 sygnał dźwiękowy kończący zawody

Po sygnale kończącym zawody należy bezwzględnie zakończyć połów ryb za wyjątkiem, gdy ryba jest zacięta i holowana.

V. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH NA ZBIORNIKU WODNYM SEKCJI WĘDKARSKIEJ KLA W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA PANIEŃSKA

1 .Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

a) funkcjonariuszy Policji,

b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,

c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,

d) strażników Straży Ochrony Mienia PZW,

e) strażników Państwowej Straży Łowieckiej,

f) strażników Straży Leśnej,

g) strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,

h) funkcjonariuszy Straży Granicznej,

i) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach

j) członków sekcji wędkarskiej KLA

k) członków zarządu KLA, PKS i KPT

l) członków rady nadzorczej KLA, PKS i KPT

 

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać:

a) zezwolenie wewnętrzne i dokument potwierdzający tożsamość

b) sprzęt wędkarski,

c) złowione ryby,

d) przynęty.

3. Naruszenie Regulaminu Wewnętrznego Sekcji Wędkarskiej KLA przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z regulaminu Sekcji Wędkarskiej działającej przy KLA Sp. z o.o.

 

SEKCJA WĘDKARSKA PZW DZIAŁAJĄCA PRZY KLA SP. Z O.O. W KALISZU
REGULAMIN WEWNĘTRZNY SEKCJI WĘDKARSKIEJ KLA


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Sekcja Wędkarska działająca przy KLA Sp. z o.o., zwany dalej Sekcją, jest dobrowolną, sekcją miłośników wędkarstwa i sportu wędkarskiego.

§ 2

1. Terenem działalności Sekcji jest zbiornik wodny w miejscowości Biała Panieńska.

§ 3

5. Sekcja obchodzi w dniu 19 marca święto wędkarstwa polskiego – Dzień Wędkarza.

§ 5

1. Sekcja opiera działalność na pracy społecznej swych członków.

 
ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania Sekcji

§ 6

Celem Sekcji jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

§ 7

 Cele Sekcji realizowane są poprzez:

1) organizowanie rekreacyjnych imprez wędkarskich.

2) organizowanie współzawodnictwa sportowego.


ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 8

Sekcja zrzesza członków:

1) zwyczajnych.

2) wspierających.

§ 9

1.Członkiem zwyczajnym Sekcji może być osoba fizyczna, która jest czynnym pracownikiem firm KLA Sp. z o.o. PKS Kalisz, KPT Sp. z o.o., oraz osoba który nabył prawa emerytalne z w/w firm, zna i uznaje Statut Sekcji oraz wniosła wymagane składki.

2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspomaga materialnie Sekcję.

§ 10

1.O przyjęciu do Sekcji członków zwyczajnych i członków wspierających decyduje Prezes KPT Sp. z o.o. i  Zarząd Sekcji.

2.Ewidencję członków prowadzi Zarząd Sekcji.

§ 11

1. Przyjęcia do Sekcji odmawia się osobie, która w ciągu ostatniego roku była dwukrotnie karana za naruszenie statutu Sekcji w danym roku kalendarzowym.

§ 12

Członkostwo w Sekcji ustaje wskutek:

1) zgonu.

2) nieopłacenia składki rocznej w terminie, jeżeli Zarząd Sekcji uzna opóźnienie za nieusprawiedliwione.

3) wykluczenia na mocy uchwały podjętej przez członków Zarządu Sekcji.

§ 13

Członek Sekcji, ma prawo:

1) uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Sekcji.

2) wybierać i być wybieranym do władz i organów Sekcji na zasadach określonych

w niniejszym Statucie.

3) kierować wnioski i skargi dotyczące nieprawidłowości połowu ryb przez członków Sekcji Wędkarskiej wynikające z regulaminu amatorskiego połowu ryb Sekcji Wędkarskiej KLA.

4) korzystać ze wszystkich urządzeń i rodzajów działalności Sekcji na zasadach określonych przez Zarząd Sekcji.

5) uprawiać wędkarstwo w wodach Sekcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

i obowiązującym w Sekcji Wędkarskiej „Regulaminem amatorskiego połowu ryb”.

6) pełnić tylko jedną funkcję  z wyboru we władzach Sekcji.

§ 14

Członek Sekcji ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów PZW i uchwał władz Sekcji.

2) kierować się zasadą koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzec jedności i dobrego

imienia Sekcji

3) sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Sekcji i wynikające z

pełnionych funkcji w Sekcji

4) chronić mienie Sekcji jako dobro wspólne;

5) przestrzegać przepisów z zakresu rybactwa, wędkarstwa i ochrony przyrody;

6) wnosić składkę członkowską nie później niż do 30 marca każdego roku.

§ 15

1.Członek Sekcji nieprzestrzegający obowiązków określonych w § 14 pkt 1-6 podlega karze podjętej w drodze uchwały przez Zarząd Sekcji.

2.Karami wymierzanymi są:

1) upomnienie i zawieszenie prawa do wędkowania na okres 2 miesięcy.

2) zawieszenie prawa do wędkowania w danym roku kalendarzowym.

3) zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku w przypadku ponownego naruszenia statutu i regulaminu Sekcji w jednym roku.

4.Zatarcie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 następuje po upływie dwóch lat od nałożenia kary.

6.Członek Sekcji, ukarany karą określoną w ust. 2 pkt 1-3, traci prawo do pełnienia funkcji we władzach Sekcji i nie może być do nich wybierany do czasu zatarcia kary.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Władze i zasady organizacyjne Sekcji

§ 16

1. W okresie między zebraniami, władzą Sekcji jest Zarząd Sekcji.

2.Organem orzekającym w sprawach przewinień członków Sekcji jest Zarząd Sekcji.  

§ 17

1. Wybory do władz i Sekcji odbywają się głosowaniu jawnym, chyba, że większość członków walnego zgromadzenia opowie się za głosowaniem tajnym.

2.Władze Sekcji wybierane są spośród członków Sekcji Wędkarskiej przybyłych na zebranie.

3.Członkowie ustępującego Zarządu Sekcji, którzy nie otrzymali absolutorium, nie mogą

kandydować do władz Sekcji Wędkarskiej działającej przy KLA Sp. z o.o. w najbliższej kadencji.

4.Członek Sekcji Wędkarskiej nie będący czynnym pracownikiem KLA Sp. z o.o., PKS Kalisz, KPT Sp. z o.o., nie może być członkiem władz Sekcji.

5.Kadencja władz Sekcji trwa cztery lata.

§ 18

 1.Uchwały władz Sekcji zapadają zwykłą większością głosów, przy akceptacji co najmniej połowy liczby członków zarządu Sekcji .

§ 19

1.W przypadku zdekompletowania w czasie kadencji składu władz, uzupełnienie następuje spośród członków Sekcji, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w ostatnich wyborach.

2.W przypadku zdekompletowania przekraczającego 1/2 składu władz i organów, przewodniczący Sekcji lub inny członek zarządu, zwołuje nadzwyczajne zebranie członków Sekcji dla dokonania wyborów uzupełniających, najpóźniej w okresie miesiąca od daty

stwierdzenia stanu zdekompletowania.

3.Władze Sekcji mogą w drodze uchwały odwołać z swego składu każdego

członka na skutek złożonej rezygnacji, z powodu jego bezczynności lub w związku z postawionym zarzutem o działania naruszające przepisy określone w § 14 pkt 1-6. W przypadku przewodniczącego, uchwała zarządu zobowiązuje do zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków koła.

4. Walne zebrania są władne do podejmowania decyzji przy obecności powyżej

1/2 uprawnionych do głosowania.

5.W nadzwyczajnym zjeździe uczestniczą czynni członkowie Sekcji z opłaconymi składkami na dany rok kalendarzowy.

§ 21

1.Do rozpatrzenia spraw członków za naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt 1-6 jest Zarząd Sekcji.

§ 22

Do kompetencji członków Zarządu Sekcji należy:

1) uchwalenie porządku i regulaminu obrad.

2) ustalanie ogólnych kierunków działalności Sekcji

3) określanie zasad podziału składki członkowskiej i przepływu środków finansowych w Sekcji

4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Sekcji

5) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu i zasad rozporządzania jego majątkiem.

§ 23

1.Zebranie członków Sekcji zwołuje co rok.

2.O terminie, miejscu i porządku dziennym zebrania, zawiadamia członków Sekcji co najmniej na 15 dni przed wyznaczonym terminem zebrania w formie ogłoszenia na tablicach informacyjnych i stronie internetowej.

§ 24

1.Nadzwyczajny zebranie członków Sekcji zwołuje się z własnej inicjatywy lub w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku przez:

1) 2/3 członków sekcji.

§ 25

 Zarząd Sekcji realizuje zadania statutowe PZW i regulaminu Sekcji i odpowiada za swą działalność przed członkami Sekcji.

§ 26

 1.Zarząd Sekcji składa się z 6 osób, wybranych przez członków Sekcji.

2.Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno się odbyć nie później niż 7 dni od dnia

wyborów, wybiera się:

- Przewodniczącego Sekcji  

- skarbnika

§ 27

1.Zarząd Sekcji spotyka się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.Posiedzenia Zarządu Sekcji zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek  zarządu.

3.W okresie między posiedzeniami Zarządu Sekcji, działalnością Sekcji kieruje Przewodniczący Sekcji lub wyznaczony przez Zarząd Sekcji jego członek.

 

 

 

  

powrót do góry